آخرین به روزرسانی آمار معاملات:  ۱۳۹۴/۴/۹  ۱۳:۲۹
 
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار
جستجو:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
نمادموضوعشركتتاریخ و ساعت
ختور1 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت تينا صنعت مبدل) تينا صنعت مبدل ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۲۰:۵۵:۱۶
ختور1 اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) (شرکت تينا صنعت... تينا صنعت مبدل ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۲۰:۴۴:۲۳
ختور2 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت تينا سامانه) تينا سامانه ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۲۰:۳۰:۲۷
خکار توضيحات شرکت در خصوص تغيير برنامه افزايش سرمايه (به پیوست) ايرکا پارت صنعت (کاربر... ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۹:۵۸:۱۶
خکاوه خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به ۲۹/۱۲/۹۳ (به پیوست) سايپا ديزل ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۹:۴۸:۳۵
پلوله صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) توليدي گازلوله ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۹:۳۵:۰۷
صندوق س... نامه ها و گزارش هاي نهادهاي مالي دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ صندوق سرمايه گذاري مشت... ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۸:۴۰:۵۴
ولساپا آگهي ثبت افزايش سرمايه ليزينگ رايان سايپا ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۸:۲۹:۵۲
نتوس صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) پشمبافي توس ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۷:۵۰:۲۵
خنصير3 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت مهندسي نصير کيانگر) مهندسي نصير کيانگر ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۷:۴۳:۳۸
وصبا صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ سرمايه گذاري صندوق باز... ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۷:۲۹:۲۵
خزاميا گزارش کنترلهاي داخلي شرکت زامياد منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (به پیوست) زامياد ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۷:۲۴:۳۵
ثغرب تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ سرمايه گذاري مسکن شمال... ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۷:۱۵:۴۳
خمحرکه گزارش کنترلهاي داخلي سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ (به پیوست) صنعتي نيرو محرکه ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۶:۵۸:۱۸
خگستر کنترل هاي داخلي ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ (به پیوست) گسترش سرمايه گذاري اير... ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۶:۵۶:۵۰
پلوله گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ توليدي گازلوله ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۶:۲۷:۴۷
خکاوه صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) سايپا ديزل ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۶:۱۳:۴۷
ثمسکن7 اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(حسابرسي شده) (شرکت سرمايه گذ... پارس مسکن الوند ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۶:۱۳:۰۳
شخليج ف... صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱(اصلاحیه) مادر (هلدينگ) صنايع پت... ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۵:۵۲:۴۸
ومعادن7 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) (شرکت معدني دفينه ثمين پويا) معدني دفينه ثمين پويا ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۵:۴۷:۱۹
خگستر1 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت ليزينگ خودروکار) ليزينگ خودروکار ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۵:۴۳:۲۸
وتوشه آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ سرمايه گذاري پارس توشه ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۵:۳۶:۵۲
شخليج ف... صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱(اصلاحیه) مادر (هلدينگ) صنايع پت... ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۵:۲۶:۴۹
فالوم صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) آلومتک ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۵:۱۸:۱۲
غنوش صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده)(اصلاحیه) نوش مازندران ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۵:۱۷:۵۱
لسرما صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) صنايع سرما آفرين ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۵:۱۷:۲۸
وپترو صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ (حسابرسي نشده) سرمايه گذاري صنايع پتر... ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۵:۰۴:۴۲
ولرازي گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ليزينگ رازي ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۴:۵۳:۳۰
وبوعلي صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ سرمايه گذاري بوعلي ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۴:۲۶:۱۷
ولرازي صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) ليزينگ رازي ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۴:۱۷:۵۰
وآتوس صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده)(اصلاحیه) توسعه سرمايه گذاري کشا... ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۳:۵۷:۴۹
سلار تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ سيمان لارستان ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۳:۵۵:۲۵
شپاکسا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۳ ماهه (اصلاحیه) پاکسان ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۳:۲۶:۰۶
ولساپا زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ليزينگ رايان سايپا ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۳:۱۰:۴۲
خزر2 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت فنر سازي زر سيستان) فنر سازي زر سيستان ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۲:۵۱:۳۹
کمنگنز گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ معادن منگنز ايران ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۲:۴۱:۰۵
واذش اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ سرمايه گذاري استان آذر... ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۲:۱۹:۳۷
خمحرکه زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ صنعتي نيرو محرکه ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۱:۳۲:۴۳
دتهران آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تهران دارو ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۱:۲۱:۱۰
دتهران زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تهران دارو ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱۱:۱۵:۳۷
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

دسترسی به آرشیو اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ۸۹/۲/۱۴ به قبل
 . 
©2014 All rights reserved. Powered by IT Department of TSE. جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.